Polish below ⤵️

TERMS & CONDITIONS OF THE TESTING ACTION

I.General regulations

1. These Terms and Conditions set out the rules of participation in the Cosmetics Testing Action for the VESA.CO.UK Shop.

2. The action is organized on the territory of the United Kingdom

3. The start and end dates of the campaign are shown in the post on IG @vesabeauty

II. Conditions for participation

1. Live in the UK

2. Completion of the 18th year of life

3. Leaving a comment under the entry post on the organiser's profile - Instagram @vesabeauty;

4. Having an active and public account on Instagram until the end of the campaign, i.e. 1.06.2024

5. Subscription to the newsletter on the organiser's website www.vesa.co.uk

III. Rules for selecting testers

1. The organiser will only contact the selected candidates via private message on Instagram and announce the list on InstaStories. The number of people and the selection are made on the basis of the subjective evaluation and opinion of the company's dedicated employees. This decision is final.  

2. Once Testers have been selected, the organiser will conclude barter agreements with them. Refusal of a selected Tester to enter into an agreement will result in her exclusion from the Tester Action.

3. The Organiser has the right to exclude from participation in the Campaign a Tester who:
    • does not fulfil or improperly fulfils his/her obligations referred to in point V of these Terms and Conditions,
    • violates provisions of these Terms and Conditions
    • engages in unlawful activities detrimental to the interests of the Organiser and its image and good name.

IV. Rules for the delivery of products for testing

1. The number of products to be tested is limited.

2. The participant in the testing action will be given CLOCHEE/PURE BY CLOCHEE brand cosmetic products.

3. The Tester agrees to provide data for the dispatch of the package containing the products for testing.

4. If the selected Tester is any person who does not fulfill the conditions laid down in these Terms and Conditions, such person shall forfeit the rights to the tested product and, if this fact is disclosed after the delivery of the package, such person shall be obliged to return the products at his/her own expense.

V. Rules of product testing

1. The tester will be required to:
     a) Test the CLOCHEE/PUREBY CLOCHEE brand cosmetics received for 30 days after receiving them and while preparing a review according to the following guidelines:
                 • A minimum of 3 posts on your Instagram account in the form of photos or video,
                 • A minimum of 12 Insta Stories frames describing the use of the product in the form of photos or video,
                 • Product reviews sent to the email address marketing@vesabeauty.co.uk
                 • Each form of review should include a description of the Tester's skin type, impressions of using the product, how and how often it is applied and a description of how it works,
    b) The first publication should appear a maximum of 10 days after receiving the package.
    c) The Tester must have a public profile on Instagram for the entire duration of the action, i.e. until 1.06.2024
    d) The tester is required to tag each form of review by using the following tags: @vesabeauty, #vesabeauty, #VesaxYou, #VesaClub #prezent
    e) Fill in the questionnaire about the products sent by the organiser via e-mail after the end of the testing action
    f) Keeping on your profile on Instagram posts containing a review of the cosmetics at least until 1.06.2024.
    g) To take care of the good name and reputation of the Organiser and the CLOCHEE brand, in particular by avoiding actions that may harm the Organiser and the CLOCHEE brand
    h) The Tester agrees that the Organiser may use the posts created by the Participant as part of the activities of its profile on Instagram.
    i)  The Participant declares that all materials, in particular photos and descriptions, will be her full and exclusive intellectual property.

VI. Products for testing:

1. Products for testing: 
- Fine Facial Peel 100ml 
- HYDRO SHOT Mist 100ml
- Moisturising body balm with ceramides (sweet orange&chilli) 100ml
- SUPERFOODS Vitamin eye cream 15ml
- Relaxing Micellar Water 100ml

2. Received cosmetics and access to other benefits provided by the Organiser are not exchangeable for cash or material equivalents.

3. Organizer reserves the right to exchange products if necessary.

VII. Final regulations

1. An abbreviated description of how the Action will be conducted may be available on the Organiser's website, the Organiser's social media. This information is for information purposes only. Only the provisions of the Terms and Conditions and the law are binding.

2. The Action is not a game of chance, lottery, betting or promotional lottery, the outcome of which depends on chance, nor is it subject to approval under the Gambling Act. It also does not fulfil the other forms provided for in this Act.

3. The tester action is not sponsored, administered or organised by the Instagram service. The Instagram service is not responsible for the Action. All questions, comments, complaints and claims related to the participation in the Action should be addressed to the Organiser and not to the Instagram service.

4. The Terms and Conditions are effective as of 13.03.2024.

REGULAMIN AKCJI TESTERSKIEJ

I.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Testowania Kosmetyków dla Sklepu VESA.CO.UK

2. Akcja organizowana jest na terenie Wielkiej Brytanii

3. Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przedstawiona jest w poście na IG @vesabeauty

II. Warunki uczestnictwa w akcji

1. Zamieszkiwanie terenów Wielkiej Brytanii

2. Ukończenie 18 roku życia

3. Pozostawienie komentarza pod postem zgłoszeniowym na profilu organizatora - Instagram @vesabeauty; 

4. Posiadanie aktywnego i publicznego konta na Instagramie do czasu zakończenia akcji tj. 1.06.2024

5. Subskrypcja do newslettera na stronie organizatora www.vesa.co.uk

III. Zasady wyboru testerów

1. Organizator skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami poprzez wiadomość prywatną na Instagramie oraz ogłosi listę na InstaStories. Liczba osób i wybór są dokonywane na podstawie subiektywnej oceny i opinii dedykowanych pracowników firmy. Decyzja ta jest ostateczna.  

2. Po wyborze Testerek Organizator będzie zawierał z nimi umowy barteru. Odmowa zawarcia umowy przez wybraną Testerkę skutkować będzie wykluczeniem jej z udziału w Akcji Testerskiej.

3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Testerki, która:
• nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje przyjęte na siebie obowiązki, o których mowa w pkt V Regulaminu,
• narusza postanowienia Regulaminu,
• dopuszcza się działań bezprawnych, które godzą w interesy Organizatora oraz jego wizerunek i dobre imię.

IV. Zasady wydawania produktów do testów

1. Ilość produktów do testowania jest ograniczona.

2. Uczestniczce programu testerskiego zostaną przekazane produkty kosmetyczne marki CLOCHEE/PURE BY CLOCHEE

3. Testerka wyraża zgodę na podanie danych do wysyłki paczki z produktami do testów.

4. W przypadku, gdy wyłonioną Testerką będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do testowanego produktu, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu paczki, osoba ta będzie zobowiązana do ich zwrotu na własny koszt.

V. Zasady testowania produktów

1. Testerka zobowiązana będzie do:
     a) Testowania otrzymanych kosmetyków marki CLOCHEE/PUREBY CLOCHEE przez okres 30 dni od ich otrzymania i w trakcie przygotowania recenzji zgodnie z następującymi wytycznymi:
                 • Minimum 3 posty na swoim koncie na Instagramie w formie zdjęć lub wideo,
                 • Minimum 12 klatek Insta Stories opisujących użycie produktu w formie zdjęć lub video,
                 • Recenzji produktów przesłanych na adres mailowy marketing@vesabeauty.co.uk
                 • Każda z form recenzji powinna zawierać opis rodzaju skóry Testerki, wrażeń z używania produktu, sposobu i częstotliwości jego aplikacji oraz opisu działania,
    b) Pierwsza publikacja powinna pojawić się maksymalnie po 10 dniach od otrzymania paczki.
    c) Testerka musi posiadać profil publiczny na Instagramie przez cały okres trwania akcji, tj. do 1.06.2024
    d) Testerka zobowiązana jest do oznaczenia każdej z form recenzji poprzez zastosowanie następujących oznaczeń: @vesabeauty, #vesabeauty, #VesaxYou, #VesaClub, #prezent
    e) Wypełnienie ankiety dotyczącej produktów przesłanej przez organizatora drogą mailową po zakończeniu akcji testowania
    f) Zachowania na swoim profilu na Instagramie postów zawierających recenzję kosmetyków co najmniej do dnia 1.06.2024 r.
    g) Dbania o dobre imię i renomę Organizatora oraz marki CLOCHEE, w szczególności poprzez unikanie działań mogących godzić w Organizatora i markę CLOCHEE
    h) Uczestniczka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora postów tworzonych przez Uczestniczkę w ramach działalności jego profilu na Instagramie.
    i) Uczestniczka oświadcza, że wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia i opisy, będą stanowiły jej pełną i wyłączną własność intelektualną.

VI. Produkty do testowania:

1. Produkty do testowania: 
- Fine Facial Peel 100ml
- HYDRO SHOT Mist 100ml
- Moisturising body balm with ceramides (sweet orange&chilli) 100ml
- SUPERFOODS Vitamin eye cream 15ml
- Relaxing Micellar Water 100ml

2. Otrzymywane kosmetyki i dostępy do innych świadczeń zapewnianych przez Organizatora nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wymiany produktów w razie konieczności. 

VII. Postanowienia Końcowe

1. Skrócony opis sposobu przeprowadzenia Akcji może być dostępny na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych Organizatora. Te informacje mają jedynie charakter informacyjny. Obowiązujące są jedynie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa.

2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani nie podlega zatwierdzeniu zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Nie spełnia również innych form przewidzianych w tej ustawie.

3. Akcja testerska nie jest sponsorowana, administrowana ani organizowana przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji należy kierować do Organizatora, a nie do serwisu Instagram.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2024.